Rao Ging
Công Lý và Hoà Bình

Mt 5 : 9    

Phúc thay ai xây dựng hoà bình,

 vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Thánh Kinh Công Giáo 
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

TanUoc115

Sách Giáo Lý Công Giáo
TGP Sài gòn, 1993

SGLCG

Thánh Kinh 100 Tuần 
        
Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài gòn

bible candle