Noi Gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Cursillistas Can Trường Rao Giảng Tin Mừng           [Mt 5:1-12]

Tám mối Phúc

Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các  môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng:

  • Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
  • Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
  • Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
  • Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
  • Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
  • Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
  • Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
  • Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
  • Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.

Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.

 Thánh Kinh Công Giáo 
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

TanUoc115

Sách Giáo Lý Công Giáo
TGP Sài gòn, 1993

SGLCG

Thánh Kinh 100 Tuần 
        
Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài gòn

bible candle