Tin Tức Sinh Hoạt Các Liên Nhóm

LIÊN NHÓM

NGÀY/ THỜI GIAN

LIÊN NHÓM TRƯỞNG

ANAHEIM

Chúa Nhật thứ hai

7:45 AM - 9:15 AM

Chị Nguyễn Thu Lan

 (714) 632-0685

COSTA MESA

Chúa Nhật đầu tháng

7:30 AM - 9:00 AM

Anh Nguyễn Đạt Phương

(949) 752-7881

HUNTINGTON BEACH

Chúa Nhật thứ hai

10:30 AM - 11:30 AM

Anh Lê Đình Chiếm

(714) 839-5621

ORANGE

Thứ Bảy thứ hai

5:00 PM - 6:00 PM

Chị Phạm Thu Huệ

(714) 771-0957

SADDLEBACK

Thứ Bảy thứ hai

8:00 AM - 9:30 AM

Anh Trần Quang Huy

(949) 295-5623

ST. BARBARA

Chúa Nhật đầu tháng

7:30 AM - 9:00 AM

Anh Phạm Khánh

(714) 458-2220

ST. CECILIA

Chúa Nhật đầu tháng

7:30 AM - 9:00 AM

Anh Nguyễn Văn Bằng

(949) 232-8406

ST. COLUMBAN

Chúa Nhật thứ tư

9:30 AM - 11:30 AM

Anh Nguyễn Văn Long

(714) 654-1133

ST. POLYCARP

Chúa Nhật thứ hai

2:30 PM - 4:00 PM

Anh Hồ Peter

(714) 232-0538

TAM BIÊN

Chúa Nhật đầu tháng

7:30 AM - 9:00 AM

Anh Vũ Đăng Quang

(310) 529-3833

THÁNH LINH

Chúa Nhật thứ hai

8:30 AM – 10:00 AM

Anh Vũ Quang Lương

 (714) 642-5469

WESTMINSTER

Thứ Sáu tuần thứ ba

7:00 PM - 8:30 PM

Anh Phạm Bắc

(714) 260-5584

GIOAN TIỀN HÔ

Mỗi Chúa Nhật

9:00 AM - 10:00 AM

Anh Trần Quang Tuyến

 (714) 557-5054

ĐỨC MẸ LAVANG

Chúa Nhật đầu tháng

11:30AM - 1:30PM

Anh Hoàng Thông Tony

(619) 507-5522

Nhóm PHỤNG VỤ

Thứ Sáu đầu tháng

7:30 PM - 9:00 PM

Chị Mai Linh Sơn

(714) 612-3224

 Thánh Kinh Công Giáo 
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

TanUoc115

Sách Giáo Lý Công Giáo
TGP Sài gòn, 1993

SGLCG

Thánh Kinh 100 Tuần 
 Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài gòn

bible candle