Địa Chỉ Liên Lạc:
11262 Bixler Drive
Garden Grove, CA 92840
 
Linh Hướng:                  Lm. Giuse Nguyễn Thái
Phụ Tá Linh Hướng:     Lm. Nguyễn Thành Tài

Chủ Tịch:                               P.X. Hoàng Liên                           Điện Thoại: (714) 251-0483          email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thư Ký:                                  Phạm Anh Thư                            Điện Thoại: (714) 895-6537          email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thủ Quỹ:                                Theresa Hoàng Trần Hạnh         Điện Thoại: (714) 895-4378           email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Khối Tiền Cursillo:                Phêrô Nguyễn Hồng Phúc         Điện Thoại: (714) 800-9433           email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khối Khóa Ba Ngày:              Lucia Dương                              Điện Thoại: (714) 710-1170           email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khối Hậu Cursillo:                 Phêrô Vũ Thành                         Điện Thoại: (714) 837-3754           email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trường Lãnh Đạo:                 Maria Nguyễn Thị Long            Điện Thoại: (714) 612-1607           email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khối Palanca:                        Đa minh Đỗ Đức Lợi                  Điện Thoại: (714) 615-8099           email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khối Truyền Thông:              Marianna Vũ Mộng Mơ              Điện Thoại: (949) 326-3618           email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Thánh Kinh Công Giáo 
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

TanUoc115

Sách Giáo Lý Công Giáo
TGP Sài gòn, 1993

SGLCG

Thánh Kinh 100 Tuần 
 Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài gòn

bible candle