Địa Chỉ Liên Lạc:
11262 Bixler Drive
Garden Grove, CA 92840
 
Linh Hướng:                  Lm. Giuse Nguyễn Thái
Phụ Tá Linh Hướng:     Lm. Nguyễn Thành Tài

Chủ Tịch:                               P.X. Hoàng Liên                           Điện Thoại: (714) 251-0483          email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thư Ký:                                  Phạm Anh Thư                             Điện Thoại: (714) 895-6537          email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thủ Quỹ:                                Theresa Hoàng Trần Hạnh         Điện Thoại: (714) 895-4378           email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khối Tiền Cursillo:                Phêrô Nguyễn Hồng Phúc          Điện Thoại: (714) 635-2518           email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khối Khóa Ba Ngày:              Micae Dương Văn Dũng            Điện Thoại: (714) 530-2327           email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khối Hậu Cursillo:                 Phêrô Vũ Thành                         Điện Thoại: (714) 837-3754           email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trường Lãnh Đạo:                 Maria Nguyễn Thị Long            Điện Thoại: (714) 612-1607           email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khối Palanca:                        Đa minh Đỗ Đức Lợi                   Điện Thoại: (714) 615-8099           email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khối Truyền Thông:              Phêrô Nguyễn Thanh Cường   Điện Thoại: (626) 688-9214           email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Thánh Kinh Công Giáo 
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

TanUoc115

Sách Giáo Lý Công Giáo
TGP Sài gòn, 1993

SGLCG

Thánh Kinh 100 Tuần 
        
Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài gòn

bible candle